Zauważyłeś gadget z plakietką? To świetnie – zrób jego zdjęcie i dodaj w komentarzu pod tym postem na Facebook. Właśnie zdobyłeś 2 punkty!

Gotowe! Gadget jest Twój! Możesz go teraz zabrać ze sobą.

Teraz możesz znaleźć ich znacznie więcej. Wejdź w zakładkę MAPA i zobacz gdzie jeszcze w Twojej okolicy znajdują się kolejne gadgety i postępuj tak samo.

Jeżeli w pobliżu nie ma gadżetu możesz wykonać zadanie i zgarnąć kolejne 2 punkty: Klikając na pinezki rozmieszczone na mapie oznaczone kolorem niebieskim sprawdzisz jakie zadanie musisz w tym miejscu wykonać. Zrób zdjęcie wskazanego obiektu, dodaj na naszego Facebooka i gotowe!

PAMIĘTAJ, ŻE KAŻDE ZDJĘCIE DODANE W KOMENTARZU POD POSTEM NALEŻY OPISAĆ PRZYKŁADOWO: GADGET NR 10 #LUBGADGET lub w przypadku zdjęcia ZDJĘCIE NR 10 #LUBGADGET

A teraz trochę formalności:

REGULAMIN GRY TERENOWEJ LUB GADGET  

§ 1
TERMIN I MIEJSCE GRY TERENOWEJ

1. Gra terenowa LubGadget, zwanej w dalszej części regulaminu grą terenową.

2. Osoby biorące udział w grze terenowej zwane w dalszej części regulaminu uczestnikami. Uczestnikami mogą być osoby bez względu na wiek, miejsce zamieszkania.

3. Miejscem gry terenowej są wyznaczone obszary województwa lubuskiego.

4. Organizatorem gry terenowej jest Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

5. Partnerami gry terenowej są, Miejski Ośrodek Kultury Małomice; Gminny Ośrodek Kultury Pszczew oraz Visit Zielona Góra - informacja turystyczna.

6. Termin realizacji pierwszej edycji gry terenowej od 17.01.2022 do 31.01.2022

§ 2
CELE

1. Włączanie młodego pokolenia Polaków w aktywny udział w życie kultury i udziału w wydarzeniach turystycznych regionu.

2. Wzbogacenie oferty kulturalnej województwa lubuskiego.

3. Organizacja i urozmaicenie czasu wolnego dla młodych Polaków oraz zacieśniania więzi rodzinnych i koleżeńskich.

4. Promocja współpracujących przy projekcie gry terenowej instytucji kulturalnych oraz firm, działających na obszarze województwa lubuskiego.

5. Zaangażowane i aktywna współpraca z instytucjami kultury oraz innymi podmiotami.

§ 3
ZASADY UCZESTNICTWA

1. Aby dołączyć do gry terenowej należy przy pomocy mapy znajdującej się na stronie www.lub.rcak.pl/mapa (openstreetmap na lic. ODbL) odnaleźć ukryte gadgety (oznaczone zieloną pinezką z gwiazdką) bądź wykonać zadanie opisane przy niebieskiej pinezce z kropką zamieszczoną na mapie.

2. Uczestnik powinien posiadać dostęp do konta na platformie facebook.com

3. Gadgety mają charakter jednorazowy. Kto pierwszy znajdzie gadget zdobywa go (do końca rozgrywki w tym miejscu nie pojawi się już nowy gadget).

4. Aby wygrać grę terenową należy zebrać jak najwięcej punktów.

5. Punkty przydzielane są zarówno za znalezione gadgety oraz za wykonanie zadania.

6. By otrzymać punkty należy wykonać zdjęcie z gadgetem w obszarze jego znalezienia, bądź zrobić zadanie polegające na wykonaniu odpowiedniego zdjęcia na bazie opisu znajdującego się przy pinezce na mapie.

7. Bez względu na charakter działania (gadget, zadanie) za umieszczenie zdjęcia w formie komentarza pod dedykowanym grze terenowej postem na profilu Facebook RCAK przyznane zostają dwa punkty. Za zdjęcia umieszczane pod innymi postami (postem opublikowanym przez partnerów czy sponsorów bądź udostępnionych na innych profilach) nie zostają przyznane punkty.

8. Zdjęcie należy podpisać w komentarzu numerem gadgeta  lub wykonanego zadania i dodaniem hasztagu. Można również dopisać zabawny komentarz.
    Przykładowo: Gadget nr 10 #LubGadget lub Zadanie nr 10 #LubGadget

9. Oficjalne wyniki zostaną zamieszczone na stronie www.lub.rcak.pl, profilu facebookowym Regionalnego Centrum Animacji Kultury oraz na oficjalnej stronie internetowej rcak.pl do 14 dni po zakończeniu gry terenowej.

10. Zdobycie wszystkich punktów nie jest obowiązkowe.

11. W stosunku do działań na portalu facebook.com obowiązują zasady i regulamin portalu w tym polityka społeczności.

§ 4
NAGRODY

1. Uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów wygrywa główną nagrodę ufundowaną przez sponsorów.

2. Uczestnicy którzy zajęli miejsca od drugiego do piątego dostają nagrodę ufundowaną przez sponsorów z puli nagród dodatkowych.

3. Sponsorzy oraz nagrody możliwe do zdobycia znajdują się na stronie www.lub.rcak.pl/wyniki.

4. Od wyników nie przysługuje prawo do odwołania. Decyzje organizatora odnośnie wytypowania zwycięzców są nieodwołalne.

5. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę.

6. Uczestnikom przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

7. Uczestnik ma obowiązek odebrać nagrodę bądź voucher w przeciągu 20 dni roboczych od ogłoszenia wyników gry terenowej danej edycji. W przeciwnym razie nagrodę organizator przeniesie na kolejną edycję gry terenowej.

§ 5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Uczestnik oświadcza, że wykonał zdjęcie w taki sposób, iż przysługują mu prawa autorskie do niego.

2. Uczestnik, który umieści pod postem na facebooku zdjęcia pobrane z Internetu, bądź takie do których nie ma praw zgodnie z polityką społeczności portalu zostanie zablokowany dożywotnio i utraci możliwości brania udziału w grze terenowej oraz w jego przyszłych edycjach.

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody i urazy powstałe w trakcie realizowania gry terenowej.

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wtargnięcia na teren prywatny przez uczestników gry terenowej, ani inne bezprawne zdarzenia wykonane przez uczestników  (w tym szkody w mieniu prywatnym, publicznym w jakiejkolwiek formie i zakresie).

5. Organizator zapewnia, iż lokalizacja punktów jest ogólnodostępna, nie narusza interesu prawnego osób trzecich.

6. Informacje o zasadach gry i regulaminie można uzyskać w Dziale Wydawnictw Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

7. Biorąc udział w grze terenowej uczestnik lub pełnoletni opiekun (w sytuacji gdy uczestnik jest niepełnoletni) oświadczają, iż zapoznali się z regulaminem i go akceptują pod rygorem nie uwzględniania w klasyfikacji gry terenowej.

§ 6
USTALENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Ewentualne zmiany określone w ustępie 1 niniejszego paragrafu, będą zamieszczone na stronie www.lub.rcak.pl/zasady.

5. Aktualne informacje nt. gry terenowej oraz szczegółowe warunki udziału w grze terenowej są udostępnione na stronie gry terenowej LubGaget: www.lub.rcak.pl

§ 7
BIURO ORGANIZACYJNE

Regionalne Centrum Animacji Kultury
ul. H. Sienkiewicza 11
65-431 Zielona Góra POLSKA
Telefon: 501 577 450
e-mail: r.bociek@rcak.pl

§ 8
KLAUZULA INFORMACYJNA

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnik piszący komentarz pod postem konkursowym zgodnie z 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” wyraża zgodę na przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, mail, adres), w zakresie procedury wyłaniania zwycięzcy gry terenowej oraz przekazania ewentualnej nagrody. Jak również możliwość przekazania powyższych danych osobom trzecim w tym przede wszystkim sponsorom oraz partnerom organizatora.

Podanie przeze Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niezbędne do udziału w grze terenowej.

Uczestnik oświadcza, że jest mu wiadome, iż posiada prawo prawo do:

- żądania wskazania oświadczeniu administratora danych osobowych

- dostępu do swoich danych osobowych

- sprostowania swoich danych osobowych

- usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie swoich danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO;

- ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO,  

- wniesienia oświadczenia do administratora danych osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, przenoszenia moich danych osobowych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO,

- wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. 
 
PRAWA AUTOSKIE

1. Uczestnik oświadcza, że zamieszczone przez niego zdjęcie do gry terenowej nie jest obarczone prawami majątkowymi oraz autorskimi osób trzecich.

2. Uczestnik oświadcza, że posiada prawa majątkowe i autorskie do zamieszonego przez niego zdjęcia, bądź takie prawa pozyskał

3. Uczestnik oświadcza, że przenosi prawa autorskie majątkowe oraz pokrewne na organizatora na wszelkich polach eksploatacji w dowolnej reprodukcji na różnych nośnikach w dowolnej technice oraz zwielokrotnieniu w nieograniczonej ilości, w bezterminowym okresie.